Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

21:43
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viatobecontinued tobecontinued
21:43
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
21:43
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
21:42
4956 1beb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
21:41
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
21:41
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
21:41
1000 c3d6
21:40
21:40
8741 c071
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko
21:39
21:39
21:39

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

21:39
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
21:38
1199 ec7b

animatedamerican:

… brb making a playlist called Weird Songs From The Nineteen Hundreds

Reposted frombirchsoda birchsoda viatoniewszystko toniewszystko
21:38
21:37
Samobójcom się nie przerywa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted frombasoerxia basoerxia viaiambass iambass
21:37
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaiambass iambass
21:37
2092 48c6
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiambass iambass
21:37
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viabarock barock
21:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl